Algemene voorwaarden

Highline Development
gevestigd te Almere Buiten

Vastgesteld en opgemaakt te Almere Buiten, november 2013.

Highline Development houdt zich bezig met het verzorgen van advies en diensten en met het begeleiden van processen voor en in opdracht van opdrachtgevers op projectontwikkeling, retail – en vastgoedgebied, een en ander in de meest ruime zin van het woord. Highline Development voert de door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uit, met in achtneming van de belangen van haar opdrachtgever.

Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, gedaan door en gesloten met Highline Development, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, alsmede op de totstandkoming van deze overeenkomsten en op de uitvoering daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Highline Development en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 3. Toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van een derde wordt van de hand gewezen, tenzij en voor zover Highline Development in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk met dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen eveneens uitdrukkelijk en schriftelijk te worden goedgekeurd door Highline Development.

 4. Onder opdracht wordt verstaan opdracht in de zin van artikel 7:400 lid 1 BW. Onder opdracht tot bemiddeling wordt verstaan de bemiddelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:425 BW. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht verleent aan Highline Development.

 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene bepalingen geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door Highline Development gedane aanbiedingen, offertes en informatie inclusief begrotingen, schema’s tabellen, plannen of andere bescheiden, zijn uitsluitend voor de geadresseerde bestemd en zijn geheel vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Highline Development niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 3. Indien in de aanbieding van verkeerde veronderstellingen wordt uitgegaan, of kennelijke schrijf- of typefouten zijn gemaakt, kan de wederpartij hierop geen beroep doen indien hij deze fouten heeft opgemerkt of had moeten opmerken. Highline Development zal een gecorrigeerde aanbieding doen op grond van de juiste informatie.

 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Opdracht

 1. De opdrachtgever is, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht, verplicht Highline Development te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.

 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Highline Development aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Highline Development worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Highline Development zijn verstrekt, heeft Highline Development het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Highline Development ter beschikking heeft gesteld. Highline Development is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Highline Development is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 3. Highline Development verplicht zich periodiek een duidelijk overzicht te geven van de verrichtingen in het kader van de uitvoering van de opdracht, bovendien geeft Highline Development periodiek een overzicht van de gemaakte kosten en de verschuldigde honoraria.

 4. Indien de opdracht wordt verleend in het kader van de bemiddeling bij het tot stand komen van een overeenkomst, houdt de opdrachtverlening niet een volmachtverlening in, tenzij partijen anders overeenkomen. Highline Development zal bij de opdracht tot bemiddeling slechts voor één van de bij de overeenkomst betrokken partijen optreden om een goede belangenbehartiging te waarborgen.

 5. Indien geen termijn voor de uitvoering van de opdracht is overeengekomen, geldt dat de opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd. Is meer dan één persoon opdrachtgever, dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.  De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 6. De keuze van door Highline Development in te schakelen derden zal waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met in achtneming van de nodige zorgvuldigheid. Highline Development mag werkzaamheden, nodig voor het uitvoeren van de opdracht, door anderen, onder haar verantwoording, laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 7. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden  een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Highline Development derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Highline Development dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 8. Highline Development zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 9. Rapporten, verslagen, overzichten, schema’s en grafieken door Highline Development mogen slechts door opdrachtgever worden gebruikt.

 10. De opdracht eindigt, tenzij door partijen anders is afgesproken, door het volbrengen van de opdracht, of door opzegging van de opdracht door opdrachtgever of door Highline Development, of met wederzijds goedvinden.

Overmacht

 1. Highline Development is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Highline Development geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Highline Development niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Highline Development heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Highline Development haar verbintenis had moeten nakomen.

 3. Highline Development kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zoveel Highline Development ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen, respectievelijk, na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is Highline Development gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk, na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.              

Geheimhouding

 1. Bij alle informatie die door Highline Development of door de opdrachtgever ten gunste van de overeenkomst of opdracht ter beschikking is gesteld, geldt voor beide partijen een geheimhoudingsplicht, tenzij partijen anders overeenkomen of zulks uit de inhoud, strekking of doel van de informatie anders voortvloeit.

Intellectuele eigendom

 1. Highline Development behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Highline Development heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Honoraria en kosten

 1. Alle genoemde honoraria en doorberekende onkosten, verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, zijn exclusief B.T.W. Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s.

 2. Opdrachtgever en Highline Development komen een honorarium overeen. Indien het honorarium bepaald wordt op basis van een uurtarief, is Highline Development gerechtigd de uurtarieven aan te passen, mits sinds het aangaan van de overeenkomst drie maanden zijn verstreken. Tenzij anders is overeengekomen zal Highline Development het verschuldigde honorarium periodiek aan de opdrachtgever factureren.

 3. Onder onkosten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst vallen ondermeer kosten verband houdende met reis- en verblijfkosten, kilometerkosten, kopieerkosten, kosten van diverse soorten recherche en verschotten. Indien de hiervoor bedoelde onkosten, met uitzondering van kilometerkosten, meer bedragen dan € 500,--  (zegge: vijfhonderd Euro) exclusief BTW zal door Highline Development vooraf toestemming  aan opdrachtgever worden gevraagd. Kilometerkosten zullen worden berekend op basis van het aantal door Highline Development afgelegde kilometers maal € 0,35 per kilometer. Deze aan de overeenkomst verbonden onkosten zullen door opdrachtgever worden vergoed, voor zover ze geen onderdeel uitmaken van het honorarium. Tenzij anders overeengekomen worden onkosten periodiek aan de opdrachtgever gefactureerd.

 4. Indien door Highline Development aan de opdrachtgever een factuur wordt toegezonden, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na de factuurdatum. Betaling van de factuur vindt plaats door middel van overmaking of storting van het verschuldigde bedrag op een door Highline Development aangewezen bankrekening.

 5. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Een nadere ingebrekestelling is derhalve niet vereist. Highline Development is na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Kosten verband houdende met de invordering, zowel in als buiten rechte, zijn door de opdrachtgever verschuldigd. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van het verschuldigde honorarium is opdrachtgever over het honorarium een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente in artikel 6:120 BW.

 6. Highline Development heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Highline Development kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Highline Development kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 7. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door zijn aan Highline Development verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Highline Development echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 9. Bij het opzeggen van de opdracht door de opdrachtgever is deze verschuldigd de gemaakte onkosten en daarnaast een gedeelte van het redelijkerwijs te verwachten honorarium, al naar gelang de stand van uitvoering van de opdracht, met een minimum van 25% van het te verwachten honorarium. Indien Highline Development de opdracht opzegt i.v.m. het in gebreke zijn van de opdrachtgever  om welke reden dan ook, is opdrachtgever verschuldigd de gemaakte onkosten en een redelijk gedeelte van het honorarium, al naar gelang de stand van de uitvoering van de opdracht.

Aansprakelijkheid

 1. Highline Development neemt bij de uitvoering van de overeenkomst de nodige zorgvuldigheid in acht.

 2. Indien Highline Development aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 3. De aansprakelijkheid van Highline Development is beperkt tot ten hoogste een bedrag van € 10.000,-- (zegge: tienduizend Euro), tenzij het honorarium van de betreffende opdracht lager is dan dit bedrag, welk bedrag in dat geval daarvoor in de plaats komt.

 4. De aansprakelijkheid van Highline Development is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

 5. Highline Development is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Highline Development aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Highline Development toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Highline Development is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 7. Highline Development  is in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van een omstandigheid die aan de opdrachtgever zelf kan worden toegerekend, waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend, wordt gerekend het geval dat de opdrachtgever informatie die hij kende of behoorde te kennen en die van belang was / is voor de uitvoering van de opdracht, verzwijgt of heeft verzwegen.

 8. Highline Development aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever voor aan opdrachtgever verleende diensten, of schade door gebruik van verleende diensten met een ander doel dan waarvoor ze zijn verleend.

 9. De beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Highline Development, alsmede wanneer de bevoegde rechter uitsluitingen in de polis of de algemene voorwaarden van de beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering buiten werking stelt. Indien Highline Development aansprakelijk is voor vergoeding van schade genoemd in de vorige volzin, is deze schade gelimiteerd tot ten hoogste tweemaal het door Highline Development in rekening gebrachte honorarium.

Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Highline Development voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan Highline Development toerekenbaar is. Indien Highline Development uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Highline Development zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Highline Development zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daar toe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Highline Development en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Highline Development partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de opdrachtgever aldaar zijn woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van Highline Development is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Highline Development het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland.

 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Highline Development

 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.